Dla skutecznego domagania się zapłaty kary umownej

14 października 2013 Artykuły  No comments

Dla skutecznego domagania się zapłaty kary umownej konieczne jest więc kumulatywne speł-nienie następujących przesłanek: (i) zastrzeżenie kary umownej w treści umowy (ii) niewy-konanie lub nienależyte wykonanie przez dłużnika zobowiązania umownego o charakterze niepieniężnym, na wypadek czego została zastrzeżona kara umowna, (iii) ewentualnie – w za-leżności od zapisów danej umowy i ich interpretacji w świetle postanowień art. 483 § 1 KC

– powstanie szkody po stronie podmiotu, na rzecz którego kara umowna została zastrzeżona. Z powyższego wynika, iż poza formalnymi przesłankami, typu prawidłowości zastrzeżenia kary umownej, dla skutecznego domagania się zapłaty takiej kary konieczne jest wykazanie przez wierzyciela (zamawiającego), że dłużnik (wykonawca) nie wykonał lub nie wykonał należycie obowiązku umownego. Interpretację taką potwierdza w ugruntowanym już orzecznictwie Sąd Najwyższy. Zastrzeżenie kary umownej powoduje modyfikację reguł odpowiedzialności w tym sensie, że wierzyciel zobowiązany jest wykazać tylko sam fakt zastrzeżenia kary umownej oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika . Kary umowne należą się wierzycielowi tylko w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania . Skoro kara umowna należy się w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, to za negatywnie ocenić należałoby koncepcję zakładającą, że przyczyny uzasadniające odstąpienie od umowy przez jedną stronę mogą stanowić jednocześnie podstawę dochodzenia przez drugą stronę kar umownych .

Wyżej powołane orzecznictwo prowadzi do wniosku, że przesłanek żądania kary umownej należy się doszukiwać w treści przepisów określających, w jakich sytuacjach zachowanie dłuż-nika można kwalifikować jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, po-ciągające za sobą jego odpowiedzialność wobec wierzyciela. W tym więc zakresie aktualne pozostają również w odniesieniu do kary umownej zasady odpowiedzialność odszkodowawczej ex contractu, na co wskazuje również systematyka KC.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>