Dla konsumenta lub pośrednika

13 marca 2014 Artykuły  No comments

przypadkach nawet znaczny wzrost wolumenu sprzedaży nie musi zwiększyć dochodowości firmy. Zwiększenie skali operacji połączone z racjo-nalizowaniem administracji i marketingu może jednak przyczynić się do pewnego spadku kosztu jednostkowego, co umożliwia obniżenie cen. Sumując, o możliwości obniżenia cen poprzez wzrost sprzedaży rozstrzyga przede wszystkim skład organiczny zaangażowanego kapitału.

Dla konsumenta lub pośrednika cena jest kosztem produktu turysty-cznego. Koszt ten jest postrzegany jako wartość produktu oferowanego w danym miejscu i czasie poszczególnym grupom nabywców. Punkty widzenia sprzedawcy i nabywcy produktu kreują w efekcie określoną podaż i popyt, które spotykając się na rynku formują cenę równowagi. Marketingowa polityka ceny uwzględnia cenotwórczą rolę kosztów, ale

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>