Charakterystyka klientów

17 listopada 2013 Artykuły  No comments

– powiązaniem stanowiska doradcy ze stanowiskiem ds. szkoleń, – otrzymaniem znacznych środków z Funduszu Pracy na szkolenia bezrobotnych.

Charakterystyka klientów zgłaszających się do doradcy zawodowego. Informacje zawarte w rejestrach porad zawodowych z lat 1995 – 2000 pozwoliły na scharakteryzowanie klientów zgłaszających się po poradę do doradcy. Zwraca uwagę fakt, że wśród osób korzystających z porad zawodowych dominowały te same grupy wiekowe i o tym samym poziomie wykształcenia. Zasadnicza różnica dotyczyła celu wizyt zgłaszających się osób.

W 1995 r. przyjęto 247 osób, które przychodziły do doradcy głównie w celu uzyskania informacji zawodowej (tabela Nr 2) PUP w Ostrowi Mazowieckiej w roku ubiegłym (podobna sytuacja wystąpi w roku bieżącym) nie pozyskał więcej niż 400 niesubsydiowanych ofert pracy. W takiej sytuacji skuteczniejsze wydaje się być pośrednictwa jednotorowe, co potwierdza liczba ofert pracy, pozyskanych przez pośredników w wyniku wizyt u pracodawców w roku bieżącym. W takim modelu pośrednictwa pracy nie występują zakłócenia w przepływie informacji. Ten sam pośrednik pozyskuje ofertę i dobiera do niej odpowiednią osobę bezrobotną. Ponadto realizuje obsługę formalną zgłoszonego miejsca pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>