CHARAKTER PRAWNY KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ I VERGABEKAMMERN

6 grudnia 2013 Artykuły  No comments

Ustawodawstwa obu krajów powierzyły orzekanie w sprawach zamówień publicznych organom nie będącym sądem powszechnym, ani administracyjnym.

Zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości w Rze-czypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Postępowanie sądowe z mocy art. 177 ust. 1 Konstytucji jest dwuinstancyjne. Stosownie do art. 78 Konstytucji każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. Powołane normy ustawy zasadniczej stały się podstawą do rozważań charakteru postępowania odwoławczego, jak i instytucjonalnego postrzegania organów orzekających w sprawach zamówień publicznych.

Na gruncie prawa polskiego doniosły jest wyrokTrybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2006 r. (SK 54/04) dotyczący zgodności art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamó-wieniach publicznych z art. 78 i art. 176 Konstytucji RP. Zmiana stanu prawnego – zniesienie instytucji protestu oraz zastąpienie zespołów arbitrów przez Krajową Izbę Odwoławczą nie dezaktualizują rozważań Trybunału. Art. 92 c ustawy o zamówieniach publicznych stanowił, że w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o apelacji, jeśli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Takie samo brzmienie ma obowiązujący art. 198a ust. 2 Pzp. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przywołany przepis ustawy o zamówieniach publicznych nie narusza art. 78 i art. 176 Konstytucji. Wskazał, że art. 78 Konstytucji odnosi się zarówno do postępowań o charakterze jurysdykcyjnym (sensu largo), oraz do spraw, w których wymiar sprawiedliwości sprawuje sąd w rozumieniu art. 175 ust. 1 konstytucji oraz postępowań o charakterze administracyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>