CENA PODSTAWOWA I CENA ZRÓŻNICOWANA

11 marca 2014 Artykuły  No comments

W planowaniu cen uwzględnia się dwa elementy, tj. cenę podstawową i odchylenie od niej, które podwyższają lub zniżają poziom ceny podstawowej.

„Cena podstawowa stanowi swego rodzaju punkt orientacyjny, uwz-ględniający wielkość i intensywność popytu. Cena ta jest jednak skalku-lowana przy założeniu identycznych warunków sprzedaży, tzn. że przed-siębiorstwo będzie zawsze sprzedawać swój produkt takiemu samemu nabywcy, który będzie zakupywał zawsze identyczną ilość […] w tym samym miejscu. W praktyce takie warunki prawie nigdy nie występują” . W związku z tym celowe jest stosowanie odchyleń od ceny podstawowej, czyli różnicowanie cen płaconych za ten sam produkt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>