Celem wyjaśnienia stosowania zasad wynikających z TFUE

16 marca 2013 Artykuły  No comments

Celem wyjaśnienia stosowania zasad wynikających z TFUE Komisja Europejska opublikowała w 2006 r. komunikat dotyczący prawa UE w dziedzinie zamówień publicznych, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych . KE wskazała na pewne zasady wynikające z Traktatu, które obowiązują niezależnie od tego, czy stosujemy dyrektywy zamówieniowe, czy też nie oraz określiła w jaki sposób, w jej ocenie, zamawiający powinni zasady te spełniać

Komisja Europejska przede wszystkim zwróciła uwagę na zasadę równego traktowania i nie-dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, które w konsekwencji przekładają się na obowiązek przejrzystości w postępowaniu, powołując się m.in. na orzeczenie TSUE z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C – 324/98 Telaustria Verlags GmbH i Telefonadress GmbH przeciwko Telekom Austria AG, wyrok w sprawie C – 458/03 Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen i Stadtwerke Brixen AG , oraz wyrok TSUE w sprawie C – 231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) przeciwko Comune di Cingia de’Botti . Co ciekawe, Niemcy zakwestionowały ważność Komunikatu KE, twierdząc, że tworzy on nowe zasady i zobowiązania, wykraczające poza normy prawa unijnego . Trybunał jednak oddalił skargę, wskazując, że Komunikat nie tworzył nowych zobowiązań prawnych . Faktem jednak jest, że w ocenie niektórych autorów, KE interpretując zakaz dyskryminacji próbowała rozszerzać zakres dyrektyw zamówieniowych . Ostatnie orzecznictwo Trybunału wskazuje jednak na pewne odejście od tego typu praktyk.

W wyroku z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie C-226/09 Komisja przeciwko Irlandii Trybunał wskazał, że: „Nawet jeżeli organy zamawiające, które udzielają zamówień objętych załącznikiem II B dyrektywy 2004/18 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, nie podlegają przepisom przewidzianym przez dyrektywę dotyczącym obowiązku przeprowadzenia przetargu z wcześniejszym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>