Cele programu

21 marca 2013 Artykuły  No comments

Ze względu na specyfikę charakteru długotrwałego bezrobocia (niechęć pracodawców do zatrudniania tych osób oraz utrwalone sytuacjąbezrobocia bieme postawy tej kategorii bezrobotnych) procesy aktywizacji tej grupy ryzyka wymagają odmiennego podejścia.

Ponieważ standardowo stosowane instrumenty rynku pracy nie przynoszą spodziewanych efektów głównym założeniem przedstawionego programu jest zmiana podejścia do świadczonych dotychczas przez służby zatrudnienia form usługowych na rzecz długotrwale bezrobotnych. Jest to program readaptacyjny polegający na konstruowaniu dla każdego uczestnika indywidualnego planu wsparcia niesubsydiowanego i subsydiowanego środkami Funduszu Pracy w powiązaniu z planem aktywności własnej bezrobotnego na pozyskanie zatrudnienia.

Adresatami programu będą osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, prezentujące niski poziom aspiracji zawodowych, niewielką motywację do podejmowania wysiłków w kierunku pozyskania pracy, brak aktywności oraz małą świadomość własnych możliwości, wymagający pomocy ze strony urzędu pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>