Cele pośrednie

6 lipca 2013 Artykuły  No comments

Nadrzędnym i bezpośrednim celem programu jest dążenie do zmniejszenia liczby i udziału osób pozostających w trwałym bezrobociu w ogólnej liczbie bezrobotnych i ukształtowanie tego wskaźnika na koniec 2002 roku na poziomie 40 %.

Cele pośrednie to: – pobudzenie do aktywności własnej osoby długotrwale bezrobotne (zmiana postaw z biernej, roszczeniowej wobec urzędu pracy na postawę aktywną w poszukiwaniu pracy),

– nowatorskie podejście do usług świadczonych przez urzędy pracy zorientowane na wywołanie aktywności własnej bezrobotnego uczestnika programu. Rola urzędu polega na przygotowaniu bezrobotnego do poszukiwania pracy, przekazywaniu mu wiedzy o sposobach pozyskiwania zatrudnienia, motywowaniu do zmian świadomościowych, wyzwalaniu aktywności, pokonywaniu barier psychicznych przy zastosowaniu rekomendacji indywidualnej uczestnika programu przed pracodawcą oraz na sterowaniu procesem samodzielnych działań bezrobotnego poprzez system bieżących konsultacji i indywidualnie określanych form pomocy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>