Badania marketingowe

16 marca 2014 Artykuły  No comments

Badania marketingowe można klasyfikować z punktu widzenia czasu i przedmiotu badań. Według pierwszego kryterium wyróżniamy analizy i studia dotyczące okresów krótkich (a nawet infrakrótkich), średnich i długich. Ponieważ badania marketingowe odnoszą się do określonych warunków, które w działalności przedsiębiorstwa niekoniecznie się powtarzają, nie można sformułować zasady precyzyjnie ustalającej cyklicz- ność czy częstotliwość badań. Komórka prowadząca badania musi elastycznie reagować na zmiany warunków, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo, aby umożliwić mu dostosowanie się do nich. Z tego powodu badania marketingowe generalnie należy prowadzić w sposób ciągły, a nie sporadycznie. Nie wyklucza to potrzeby doraźnego przeprowadzania pewnych badań w związku z pojawieniem się nowych problemów (np. zmianami polityki walutowej, zmianami zasad udzielania koncesji przewozowych, trudnościami z zapewnieniem gości dla nowego hotelu itp.). Informacja nieaktualna nie jest bowiem informacją. Stąd też użyteczny staje się podział na czynności badawcze wykonywane stale lub powtarzane i prowadzone doraźnie.

Do stałych czynności należą zwłaszcza przewidywanie i analiza sprze-daży w różnych przekrojach czasowych i przestrzennych oraz badanie skuteczności narzędzi marketingu. Do drugiej grupy należą generalnie badania skutków usługowych innowacji i nowych sposobów ich lokowania na rynku, badania dotyczące nowych rynków oraz zmian stosunków konkurencyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>