Category Artykuły

ZORGANIZOWANIE ZAMAWIAJĄCYCH

6 lutego 2013 Artykuły  No comments

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. W takim przypadku za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zama-wiającego. Kierownik zamawiającego to osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłącze-niem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (art. 18 oraz art. 2 pkt 3 Ustawy). Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza, o jej powołaniu decyduje kierownik. Zamawiający może także powierzyć przy-gotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. To powierzenie może dotyczyć zarówno przygotowania

Czytaj Dalej

ZORGANIZOWANIE UCZESTNIKÓW

5 lutego 2013 Artykuły  No comments

ZORGANIZOWANIE UCZESTNIKÓW PROCESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, A EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. W gospodarce polskiej po roku 1989 zapoczątkowane zostały procesy mające na celu doko-nanie w niej zmian, które określić można zmianami dążącymi do przeorientowania nieefek-tywnej gospodarki państwowej na gospodarkę, która byłaby bardziej efektywną zbliżoną do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w ówczesnych tzw. krajach „wysoko rozwiniętych”. Zapewnić to miały zmiany własnościowe dokonywane w gospodarce – przede wszystkim jej prywatyzacja – wsparta przywróceniem zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych zasad obowiązujących w gospodarce rynkowej, a także zmianą roli jaką odgrywało w niej państwo i jego aparat administracyjny.

Czytaj Dalej

WARUNKI KONKURSU

4 lutego 2013 Artykuły  No comments

Procedura wyboru projektów, a w tym także warunki konkursu, określana jest przez instytucję zarządzającą danym programem . Przyjęte priorytety programu, a następnie kryteria oceny

i wyboru projektów powinny być tak opisane, aby zarezerwowane na konkretne działania środki finansowe otrzymali najlepsi, a więc ci przedsiębiorcy, którzy rokują pełne i możliwie trwałe wykorzystanie otrzymanych środków, bo tylko takie wykorzystanie środków służyć ma strategicznemu celowi regulacji dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – celowi trwałego rozwoju .

Czytaj Dalej

UPłYW TERMINU REALIZACJI UMOWY

3 lutego 2013 Artykuły  No comments

Na tle przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp często, o czym świadczy ilość orzecznictwa z tego zakresu, pojawia się problem z oceną, czy upływ terminu realizacji umowy stanowi podstawę do unieważnienia postępowania.

Trafnie istotę rozstrzygnięcia tego zagadnienia ujął Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 6 czerwca 2005 r. wskazując, iż „uznać należy, że gdyby doszło do zawarcia umowy z terminem wykonania zamówienia takim, jaki określony został w SIWZ i w ofercie, to istotnie umowa byłaby, w świetle art. 387 § 1 k.c., nieważna, jako umowa o świadczenie niemożliwe. Istotą sporu jest jednak to, czy istnieją przeszkody do zawarcia umowy z określeniem nowego terminu wykonania zamówienia. Istotnie, żaden przepis ustawy nie przewiduje wyraźnie możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia na etapie po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy. Zdaniem Sądu Okręgowego nie oznacza to jednak zakazu wprowadzenia takiej zmiany (…) Jeżeli można, w sytuacjach określonych, o których mowa w ww. przepisie [tj. art. 144 ust 1 Pzp], zmienić postanowienia umowy, to wydaje się, że tym bardziej można zmienić prawa i obowiązki strony przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okresie po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy.”

Czytaj Dalej

W ramach programów operacyjnych

3 lutego 2013 Artykuły  No comments

Do niedawna w piśmiennictwie funkcjonował pogląd, oparty w znacznej mierze na orzecz-nictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego , zgodnie z którym regulacje zawarte w systemie realizacji programu operacyjnego spełniają kryteria źródeł prawa w szerszym znaczeniu jak że mają one umocowanie w u.z.p.p.r., są skierowane do nieokreślonego indywidualnie kręgu adresatów, a ponadto określają ich prawa i obowiązki w postępowaniu o dofinansowanie projektu i są dla nich wiążące. Pogląd ten został jednak słusznie poddany stanowczej krytyce Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 12 grudnia 2011 r. stwierdził niezgodność z art. 87 Konstytucji RP : art. 5 pkt 11 u.z.p.p.r. przez to, że dopuszcza uregulowanie praw i obowiązków wnioskodawców w trakcie naboru projektów finansowanych z programu operacyjnego poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego prawa art. 30b ust. 1 zd.

Czytaj Dalej