Category Artykuły

Badania przyczynowe

19 marca 2014 Artykuły  No comments

Badania przyczynowe zmierzają do ujawnienia powodów i źródeł pojawiania się pewnych zjawisk. Ich przykładami mogą być badania przyczyn spadku zainteresowania turystów pewnymi ośrodkami, następstw zmiany kursów walut dla ruchu turystycznego, wpływu cen na rozmiary sprzedaży itp. Badania te prowadzi się przede wszystkim na podstawie źródeł pierwotnych.

Jak wynika z powyższego, badania marketingowe mogą dawać rozmaite odpowiedzi na pytania: „co?”, „w jakim stopniu?” i „dlaczego?”. Obok badań, w których poszukuje się odpowiedzi na pytania „ile?”, „w jakim stopniu?” czy „w jakich proporcjach?”, prowadzi się także badania (np. badania motywacyjne), w których próbuje się stwierdzać, dlaczego tak a nie inaczej zachowują się poszczególne podmioty rynku, a przede wszystkim sami turyści. Jak z tego wynika, badania marketingowe można też podzielić na ilościowe lub jakościowe. Podejście jakościowe wynika

Czytaj Dalej

Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą

19 marca 2014 Artykuły  No comments

Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą pozwala turyście zidentyfikować wszystkie te aspiracje, które przed odwiedzeniem agencji nie były jeszcze do końca skonkretyzowane.

Sprzedaż osobista, uważana za jeden z najsilniejszych i najskutecz-niejszych środków oddziaływania na klienta, rzadko bywa jedyną formą promowania turystycznego produktu. Turysta zgłaszający się do biura ajenta czy kasy przewoźnika uzyskuje bowiem już wcześniej informacje o produkcie poprzez inne środki promocji.

Czytaj Dalej

Ta szczególna cecha turystycznej propagandy

19 marca 2014 Artykuły  No comments

Ta szczególna cecha turystycznej propagandy sprawia, że rzeczowe informacje o firmach i produktach upowszechniane przez niezależne ośrodki w postaci reportaży, audycji itp. są traktowane przez społeczeństwo jako bardziej wiarygodne niż natarczywa argumentacja reklamowa. Dlatego wobec niektórych grup odbiorców relacje osób, nie związanych bezpośrednio z turystycznym przemysłem, mogą okazać się bardziej przekonujące od subtelnych i kosztownych środków reklamowych. Wiele agencji turystycznych przywiązuje z tego względu dużą wagę do „niemedialnych” środków komunikowania się z rynkiem.

Czytaj Dalej

Badania marketingowe

16 marca 2014 Artykuły  No comments

Badania marketingowe można klasyfikować z punktu widzenia czasu i przedmiotu badań. Według pierwszego kryterium wyróżniamy analizy i studia dotyczące okresów krótkich (a nawet infrakrótkich), średnich i długich. Ponieważ badania marketingowe odnoszą się do określonych warunków, które w działalności przedsiębiorstwa niekoniecznie się powtarzają, nie można sformułować zasady precyzyjnie ustalającej cyklicz- ność czy częstotliwość badań. Komórka prowadząca badania musi elastycznie reagować na zmiany warunków, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo, aby umożliwić mu dostosowanie się do nich. Z tego powodu badania marketingowe generalnie należy prowadzić w sposób ciągły, a nie sporadycznie. Nie wyklucza to potrzeby doraźnego przeprowadzania pewnych badań w związku z pojawieniem się nowych problemów (np. zmianami polityki walutowej, zmianami zasad udzielania koncesji przewozowych, trudnościami z zapewnieniem gości dla nowego hotelu itp.). Informacja nieaktualna nie jest bowiem informacją. Stąd też użyteczny staje się podział na czynności badawcze wykonywane stale lub powtarzane i prowadzone doraźnie.

Czytaj Dalej

W małych lokalnych agencjach

16 marca 2014 Artykuły  No comments

zasięgu krajowym lub regionalnym. Na ich czele stoją wiceprezydenci do spraw marketingu lub dyrektorzy handlowi regionalnych biur.

W małych lokalnych agencjach sprzedażą trudni się zwykle sam wła-ściciel przy pomocy jednego lub kilku agentów. Jak w każdym „małym biznesie”, odpowiada on za rozwój produktu, organizację pracy, przebieg sprzedaży i wyniki finansowe oraz planuje przyszłość agencji. Podstawowym typem sprzedawcy jest turystyczny agent (travel agent). Jak już wspomniano, może on występować w roli urzędnika-operatora, przedstawiciela handlowego firmy oraz doradcy, a najczęściej spełnia jednocześnie wszystkie wymienione funkcje. Do jego zadań jako urzędnika należy obsługa zautomatyzowanych systemów służących do sprzedaży biletów, załatwianie ubezpieczeń, wypożyczanie samochodów czy rezerwacja hoteli. Jako przedstawiciel do spraw sprzedaży oferuje różne rodzaje podróży

Czytaj Dalej