Analiza definicji kanałów dystrybucji

21 lutego 2014 Artykuły  No comments

Analiza definicji kanałów dystrybucji, formułowanych przez różnych autorów, pozwala wyciągnąć wniosek, iż grupują się one wokół dwóch koncepcji.

Koncepcja tradycyjna nawiązuje do rynku, gdzie sprzedażą zajmują się sami wytwórcy oraz pośrednicy. W koncepcji tej przez kanał dystrybucji rozumie się wewnętrzną strukturę przedsiębiorstwa oraz instytucje zewnętrzne, przy pomocy których produkt jest sprzedawany. „Kanał dystrybucji turystycznej to łańcuch niezależnych przedsiębiorstw, przez które produkt lub prawo do produktu przechodzi od wytwórcy do finalnego nabywcy” . Kanał dystrybucji jest więc z jednej strony swoistą „drogą produktu”, z drugiej – zbiorem ogniw uczestniczących w jego rozprowadzeniu.

Powyższa koncepcja pomija jednak uczestnictwo w obrocie turystycznym wielu instytucji, które we współczesnym marketingu odgrywają doniosłą rolę. Wiąże się to z postępującym wewnętrznym podziałem pracy w przedsiębiorstwach oraz przekazywaniem wyodrębnionych w ten sposób zespołów czynności organizacjom specjalistycznym. Taka selekcja i ku-mulowanie czynności jest przejawem zachodzącej w gospodarce koncentracji funkcjonalnej. Dlatego też w marketingu turystycznym uczestniczą banki, organizacje zajmujące się handlem, badaniami rynku, ubezpieczeniami, reklamą itp. W kształtowaniu produktu turystycznego znaczną rolę odgrywają także różne instytucje związane z określonym obszarem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>