Aktywizacj a bezrobotnych w ramach programów szkoleniowych

25 października 2013 Artykuły  No comments

Potrzeby szkoleniowe są analizowane i planowane w oparciu o efektywność szkoleń z roku ubiegłego, ilość ofert pracy uzyskanych przez referat pośrednictwa pracy, propozycje od osób bezrobotnych, opinie doradców zawodowych.

W referacie szkoleń istnieje aktualizowany katalog organizatorów szkoleń. Nowe jednostki, które pojawiająsię na rynku przesyłajądo urzędu oferty z tematami szkoleń. Współpraca z danąjednostkązależy od posiadanej bazy dydaktycznej, kwalifikacji kadiy, warunków lokalnych. Wybór jednostek szkolących na realizację szkoleń grupowych jak i na wniosek zainteresowanego dokonywany jest zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Referat szkoleń przygotowuje szkolenia grupowe na wniosek i pod potrzeby konkretnego pracodawcy, który chce zatrudnić określoną grupę osób, ale po szkoleniu. Szkolenie takie odbywa się przy współpracy referatu ds. pośrednictwa pracy. Szkolenie dla pożyczkobiorców jest organizowane w oparciu o wnioski wpływające do Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>