Aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

23 października 2013 Artykuły  No comments

Już poprzednio obowiązująca ustawa o zamówieniach publicznych zakładała w art. 40 ust. 1, iż dostawca lub wykonawca jest związany ofertą do czasu upływu terminu określonego w specy-fikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, jednak nie dłużej niż przez okres 45 dni, zaś bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Art. 40 przywołanej ustawy przewidywał także szczegółowe regulacje związane z przedłużaniem okresu związania ofertą i powiązanie tej instytucji z wnoszeniem i okresem ważności wadium. W przepisach tej ustawy znalazła się także norma regulująca bieg terminu związania ofertą w sytuacji korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej – art. 81 ust. 3 tej ustawy przewidywał, że wniesienie protestu prowadzi do przerwania biegu terminu związania ofertą.

Przepisy aktualnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych instytucję terminu związania ofertą odnoszą tak do regulacji, które określają długość terminu związania ofertą, zasady jego biegu, przedłużania i skutków dla wniesienia wadium (art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych), jak i do regulacji związanych z korzystaniem ze środków ochrony prawnej w trakcie biegu terminu związania ofertą (art. 182 ust. 6, a także pośrednio art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, a także sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby, ujawnia wiele problemów ze stosowaniem tej instytucji w praktyce. Orzecznictwo to próbuje udzielać odpowiedzi na różne pytania i wątpliwości

pojawiające się w konkretnych sytuacjach faktycznych, kształtując w tym zakresie określone kierunki orzecznicze. W niektórych jednak kwestiach wątpliwości co do instytucji związania ofertą pozostają w dalszym ciągu aktualne także dla organów właściwych do rozstrzygania sporów pojawiających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejszy artykuł będzie stanowił próbę zaprezentowania najważniejszych problemów wiążących się z instytucją związania ofertą, a także próby rozwiązania tych problemów w orzecznictwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>