Administracyjny tryb egzekwowania

3 października 2013 Artykuły  No comments

Należy podkreślić, iż o charakterze stosunku prawnego nie decyduje z pewnością charakter czynności prawnej, która spowodowała jego powstanie. Charakter prawny stosunku prawnego determinowany jest poprzez jego treść. Z treścią stosunku prawnego, a nie z czynnością powodującą jego powstanie, związane są przysługujące stronom tego stosunku środki ochrony prawnej. Stąd też twierdzenie powoływane przez zwolenników koncepcji administracyjnego charakteru umowy o dofinansowanie, jakoby wyłączenie drogi sądowej w przypadku sporu związanego z odmową udzielenia dofinansowania miałoby przemawiać za jej administracyjnym charakterem, jest niezasadne. Odmowa udzielenia dofinansowania ma bowiem miejsce jeszcze na etapie władczego postępowania konkursowego, którego pozytywny wynik z łącznym spełnieniem dodatkowych przesłanek, jak np. dostępność środków, może spowodować powstanie po stronie beneficjenta jedynie roszczenia o zawarcie umowy. Tryb doprowadzenia do powstania roszczenia o zawarcie umowy nie ma wpływu na treść stosunku prawnego powstałego w wyniku jej zawarcia.

Zwolennicy koncepcji administracyjnoprawnego charakteru umowy o dofinansowanie realizacji projektu jako argumenty przemawiające za nią, przytaczają także instytucję tzw. korekty finansowej, a także administracyjny tryb egzekwowania środków bezpodstawnie wypłaconych beneficjentowi. Można zaryzykować stwierdzenie, iż korekta finansowa straciła jednak status argumentu w tym sporze, odkąd R. Szostak przedstawił trafną koncepcję stanowiącą, iż korekta finansowana jest niczym innym jak wypowiedzeniem zmieniającym warunki dofinansowania realizacji projektu .

Administracyjny tryb egzekwowania środków bezpodstawnie wypłaconych jest zaś związany ze wzmożoną ochroną funduszy publicznych i nie wydaje się aby mógł determinować charakter prawny samej umowy. Szczególnie, iż zwrot niewłaściwie wydatkowanych środków europejskich zabezpieczony jest także na gruncie prawa cywilnego, poprzez zastosowanie konstrukcji weksla in blanco żądanego od beneficjentów jako zabezpieczenia wykonania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>