22 marca 2014 Artykuły  No comments

W badaniach marketingowych w turystyce nie stosuje się odrębnych metod i technik gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji. Co więcej, metody i techniki badań marketingowych powstały na gruncie innych dyscyplin naukowych (ekonomii, statystyki, socjologii, psychologii, prawa, informatyki) i zaadaptowane zostały na potrzeby marketingu.

Nie znaczy to jednak, iż pewne obszary i techniki badań nad sferą usług nie mają – w porównaniu z rynkami dóbr materialnych – nieco innego charakteru. Wynikają one z cech usług, a zwłaszcza jednoczesności ich wytwarzania i konsumpcji oraz pokrywania wydatków na turystykę z funduszu swobodnej decyzji. Można wskazać na przewagę analiz krót-kookresowych nad średnio- i długookresowymi, istotne znaczenie określenia zmian popytu oraz warunków jego kształtowania w okresach in- frakrótkich i krótkich, rolę studiów odnoszących się do rynków lokalnych i zagranicznych, szczególną rolę badań nad koniunkturalnymi przyczynami wahań popytu turystycznego, mniejszy zakres badań nad wprowadzaniem na rynek nowych produktów, węższy zakres badań nad kanałami dystrybucji. Odmienne rozłożenie akcentów, jeśli chodzi o tematykę badań, powoduje też mniejsze możliwości stosowania niektórych metod i technik. Dotyczy to np. rynkowych testów, stosowanych w marketingu dóbr konsumpcyjnych do badań nad rozwojem i wprowadzaniem nowych produktów na rynek .

Badania marketingowe można porządkować

Badania marketingowe można porządkować według wielu kryteriów, których dobór – jak w przypadku każdej klasyfikacji – wiąże się z jej celem.

Zależnie od stopnia wiedzy o danym problemie wyróżnia się – chociaż jest to podział nieostry – badania rozpoznawcze, opisowe i przyczynowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>