25 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Toteż w zakresie przyznawania środków europejskich w trybie konkursowym w okresie pro-gramowania na lata 2007-2013 należy rozważyć regulację u.z.p.p.r. mającą zastosowanie do pozostałych funduszy europejskich.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach danego PO/RPO może mieć charakter konkursu otwartego lub zamkniętego. W konkursie otwartym nabór wniosków o dofinansowanie i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów

naboru. Instytucja Organizująca Konkurs określa więc daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie.

Z powyższego wynika, że występuje zróżnicowanie sposobów wyłaniania projektów do dofinansowania ze środków europejskich, co w konsekwencji utrudnia stosowanie prawa w praktyce . Z tego też względu R. Szostak postuluje, w miarę możliwości, ujednolicenie zasad przyznawania pomocy ze środków europejskich w nadchodzącej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>